คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม  

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ เทคนิคการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลำดับและอนุกรม

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญ และการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญ และการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น

 

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม