เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของบทอ่านตามลักษณะของประเภทของบทอ่านภาษาอังกฤษได้