ความจำเป็นของการออกกำลังกายในปัจจุบัน องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กัยสุขภาพ หลักการออกำลังกาย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการออกกำลังกายหรือชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองเพื่อสุขภาพ