กระบวนการและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเตรียมตัวเพื่อการสหกิจศึกาาในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา การเขียนและนำเสนอผลงาน วัฒนธรรมองค์การของสถานประกอบการ

แนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการ กระบวนการหรือวงจรของโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารและการควบคุมโครงการ การกำกับติดตาม การยุติโครงการ ประเมินโครงการ

ลักษณะและความสำคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในการผลิต ระบบการผลิต การจัดองค์กรเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบำรุงรักษา ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง

คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รูปแบบองค์การธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด การเงิน การผลิต การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณผู้ประกอบการ การประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ

แนวคิดและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์การ การวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การกำหนดนโยบายเป้าหมาย การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์การ โดยการใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การออกแบบการควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุนการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้า การบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิต แนวคิด และวิวัฒนาการด้านการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน