ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ