กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น

 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฏีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดทอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง คงามร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและฟิสิกส์เทคโนโลยี

แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง    ความร้อน   อุณหพลศาสตร์   ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  และฟิสิกส์เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเคมี  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี  สารละลาย  กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์  เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งสาธิตและทดลองประกอบ